تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه نامه ضمانت سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه تمامی‌ اشخاص استفاده کننده در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، صنعتی ‌ و عمرانی اعم‌ از پیمانکار " فرعی ‌ و اصلی " ، صاحبکار ، مهندسین‌ مشاور ، را در صورت‌ بروز ‌ خطرات و حوادث تحت پوشش قرار داده و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ عوامل‌ اجرایی‌ در قبال‌ افراد‌ ثالث‌ و خسارت‌ مادی‌ مورد بیمه را جبران می‌نماید.
بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت خاطر ، نگرانی ناشی از حوادث پیش بینی نشده و ناگهانی را در ذهن ها کمرنگ کرده و از این راه به روان شدن چرخه زندگی و کار کمک می نماید . بدون حمایت و پشتوانه پوششهای بیمه ای ، فعالیت قسمت های مختلف اقتصادی نیز همراه با عدم اطمینان و ترس خواهد بود . با توجه به اینکه عامل اصلی در توسعه و رشد امنیت سرمایه می باشد و این امر نیز بدون بیمه تحقق نخواهد یافت ، شرکت سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرفتن انواع پوششهای بیمه ای و با هرمیزان سرمایه ، سعی نموده است تا ضمن ایجاد ارامش و امنیت در سرمایه گذاری ، گام موثری در ایجاد خدمت بهتر به بیمه گذاران گرامی ومحترم بر دارد .