تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بخشنامه:
باتوجه به بخشنامه مربوط به امکان انتقال تخفیف عدم خسارت شخص ثالث بر روی بیمه نامه مورد بیمه جدید متعلق به بیمه گزار  در صورت مراجعه هر یک از بیمه گزاران محترم ودر خواست انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه نامه بر روی بیمه نامه مورد بیمه جدید احراز و رعایت شرایط ذیل الزامی است  1 _ درخواست و انتقال تخفیف بایستی الزاما در زمان اعتباربیمه نامه مورد بیمه قبلی صورت گیرد 2_ اسناد انتقال قطعی مالکیت مورد بیمه (سند قطعی ) اخذ وضمیمه مدارک گردد 3_ اسناد مالکیت خودرو جدید الزاما بنام بیمه گزار .همسر و یا فرزندان تحت تکفل وی باشد 4_ ضمن اخذ درخواست کتبی بیمه گزار و اصل بیمه نامه شخص ثالث نسبت به صدور الحاقی برگشت تخفیف بر روی بیمه نامه اقدام و حق بیمه الحاقی بحساب شرکت واریز و میزان تخفیفات مندرج در متن بیمه نامه با خودکار مخدوش و متن این بیمه با الحاقی شماره ... معتبرمیباشد برروی بیمه نامه قید گردد وبیمه نامه ممهور به مهر انتقال تخفیفات عدم خسارت این بیمه نامه به بیمه نامه مورد بیمه ج دید معرفی شده از سوی بیمه گزار گردد5_ همزمان ضمن اخذ اسناد مالکیت خودرو جدید بیمه گزار نسبت به صدور الحاقی اعمال تخفیف عدم خسارت بر روی بیمه نامه خودرو جدید اقدام و حق بیمه برگشتی در وجه بیمه گزار مسترد گردد لازم بذکر است که تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه ها برروی هم قابل تجمیع نبوده و فقط تخفیف عدم خسارت  بیمه نامه قبلی بر روی بیمه نامه جدید اعمال میگردد .