تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظربه اینکه تامین حرفه ای بهیاران، پرستاران، تکنسین های رادیولوژی، کارشناسان وتکنسین های ازمایشگاه، تکنسین های بیهوشی واتاق عمل، نوارنگاری وc.s.r،سی تی اسکن وM.R.Iضرورت دارد این بیمه نامه برای جبران خسارت ناشی از مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان صادر می شود.