تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بیمه عمر زمانی - بیمه ایران - کرج

در بیمه عمر زمانی اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و تمامی حق بیمه ها را تا زمان فوت خویش پرداخت نماید، سرمایه درج شده در بیمه نامه به ذینفع یا استفاده کننده پرداخت می شود واگر تا پایان قرارداد، بیمه شده در قید حیات باشد، حق بیمه ها قابل برگشت نبوده و بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت ندارد. از خصوصیات این بیمه اندک بودن حق بیمه می باشد.