تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیران استراحت گاه های ساحلی و رستوران ها در مقابل خطرات استفاده کنندگان از تجهیزات وفضا این مکان ها مسئول می باشند. بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران ورستوران ها به منظور پوشش خسارات جانی ناشی از این خطرات صادر می گردد.