تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

بیمه عمر زمانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در بیمه عمر زمانی اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و تمامی حق بیمه ها را تا زمان فوت خویش پرداخت نماید، سرمایه درج شده در بیمه نامه به ذینفع یا استفاده کننده پرداخت می شود واگر تا پایان قرارداد، بیمه شده در قید حیات باشد، حق بیمه ها قابل برگشت نبوده و بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت ندارد. از خصوصیات این بیمه اندک بودن حق بیمه می باشد.