تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همانطور که مستحضرید پیش ازین در صورت بروز حادثه برای راننده مقصر حادثه صرفا غرامت فوت و نقص عضو پرداخت میشد و در صورت وجود ارش و دیه غیر از فوت هیچ خسارتی به راننده مقصر حادثه پرداخت نمیشد .
با توجه به افزایش این حق بیمه (حق بیمه حوادث راننده) از این پس در حوادث منجر به جرح برابر ارزش ریالی دیه یا ارزش صدمات وارده به راننده مسبب حادثه بر اساس نظریه پزشکی قانونی و بر مبنای دیه ماه غیر حرام پرداخت خواهد شد