تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 بيمه نامه هاي حوادث انفرادي بيمه نامه هايي هستند كه به ما كمك مي كند هزينه هاي تحميلي در زمان وقوع حوادث را جبران كنيم . حوادث گاهي امكان دارد به فوت فرد حادثه ديده منجر شود يا وي را دچار نقص عضو شديد نمايد . يعني بخشي ازعضو يا اعضاي بدن ديگر توانايي انجام كارهاي طبيعي را نداشته باشنديا پرداخت هزينه هاي پزشكي درماني را پرداخت نماييم كه توسط اين بيمه نامه اين هزينه ها قابل جبران خواهد بود. حتي اگر داراي مشاغلي باشيم كه درآمد روزانه داشته باشيم اگر به طور موقت قادربه كار نباشيم يا از كار افتادگي حادث شود و قادر به كسب درآمد روزانه نباشد در اين بيمه نامه ها حداكثر 180 روز يعني سه ماه از محل اين بيمه نامه در يافت كنيم . البته منوط به اينكه از درآمدهاي ماهانه قبلي فرد بيشتر نباشد. يعني حداكثر پرداخت معادل درآمد ماهانه فرد نه بيشتر .
در اين بيمه نامه همه احتمالات بعد از حادثه و هزينه هاي احتمالي و خسارت هاي فرضي ديده شده است كه شامل فوت ، نقص عضو ، هزينه هاي پزشكي و ازكارافتادگي موقت روزانه است.